11 Jan

Verzorgende Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne

Functietitel
Verzorgende Voor Flexpool
Bedrijf
Stichting Land Van Horne
Locatie
Nusa Tenggara Barat
Openingsdatum
11 Jan, 2018 12 days ago

Stichting Land Van Horne met spoed nodig onderstaande werk positie als de Verzorgende Voor Flexpool. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Verzorgende Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne Vacatures Detail:

Wil je de ou­de­ren­zorg in z'n ge­heel le­ren ken­nen, de no­di­ge er­va­ring op­doen op ver­schil­len­de af­de­lin­gen en/of wijk­teams en al­tijd on­der dy­na­mi­sche om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren?

De flex­pool
De flex­pool Land van Hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken heb je me­de­wer­kers no­dig die be­reid zijn om op ba­sis van tel­kens 6 tot 7 we­ken af­de­lin­gen en/of wijk­teams te on­der­steu­nen. Dat wordt de­ta­che­ren ge­noemd. Door­dat je als me­de­wer­ker van de flex­pool op ver­schil­len­de af­de­lin­gen werkt ver­keer je ei­gen­lijk in een bij­zon­de­re en te­vens unie­ke po­si­tie. Ten op­zich­te van vas­te me­de­wer­kers van een af­de­ling heb je na­me­lijk meer mo­ge­lijk­he­den om al­le as­pec­ten van de ou­de­ren­zorg te le­ren ken­nen. Je krijgt te ma­ken met plaat­sin­gen op af­de­lin­gen met so­ma­tisch zie­ken, psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en de thuis­zorg. Dat maakt het werk na­tuur­lijk heel in­te­res­sant en uit­da­gend maar het vergt ook een ex­tra in­span­ning van de me­de­wer­ker. Je moet als het wa­re van al­le mark­ten thuis zijn. Daar­om mag je van ons ook de no­di­ge on­der­steu­ning ver­wach­ten om de­ze uit­da­gen­de func­tie goed te kun­nen in­vul­len. Dat doen we on­der an­de­re door ge­rich­te scho­ling aan te bie­den en je vaar­dig en be­kwaam te ma­ken en te hou­den voor voor­be­hou­den en ri­si­co­vol­le han­de­lin­gen. Land van Hor­ne heeft daar­voor een ei­gen "Leer­plein"die je on­li­ne, ook thuis, kunt raad­ple­gen. Daar­naast wordt el­ke de­ta­cheer­pe­ri­o­de met jou per­soon­lijk ge­ë­va­lu­eerd. Dat ge­beurd on­der meer aan de hand van re­flec­tie­for­mu­lier wat je zelf moet in­vul­len en be­spre­ken met de team­lei­der van de af­de­ling of wijk­team waar je ge­werkt hebt en aan­slui­tend met de co­ör­di­na­tor flex­pool. Leer­doe­len die je daar­bij voor je­zelf hebt ge­for­mu­leerd wor­den dan ver­werkt in een plan van aan­pak. De flex­pool leent zich daar­door ook uit­ste­kend om col­le­ga's met een zorg­op­lei­ding maar die een af­stand tot de zorg heb­ben op­ge­lo­pen, de her­in­tre­der, weer ge­schikt te ma­ken voor het wer­ken in de zorg. Daar­voor wor­den be­ge­lei­dingstra­jec­ten uit­ge­zet op af­de­lin­gen die hier rui­me en goe­de er­va­ring mee heb­ben.

BOL-ver­zor­gen­de IG leer­lin­gen wel­ke be­zig zijn in de laat­ste fa­se van hun op­lei­ding kun­nen ook sol­li­ci­te­ren op de­ze va­ca­tu­re.

Wat je func­tie in­houdt
Je bent me­de ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­ple­ging en ver­zor­ging van de aan jouw toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Te­vens word je be­last met het schep­pen van voor­waar­den voor een op­ti­ma­le zelf­stan­dig­heid en de to­ta­le so­ci­a­le be­ge­lei­ding van de cli­ën­ten.

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van een di­plo­ma ver­zor­gen­de ni­veau 3 IG of een ver­ge­lijk­baar di­plo­ma. Er wordt ve­wacht dat je ver­ant­woor­de­lijk­heid draagt voor de aan jouw toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Me­tho­disch kun­nen wer­ken en goe­de con­tac­tu­e­le ei­gen­schap­pen zijn van­zelf­spre­kend. Je kunt je snel aan­pas­sen aan wis­se­len­de werk­om­ge­vin­gen en -om­stan­dig­he­den en laat je hier­door niet uit het veld slaan. Je ziet het als een uit­da­ging om een po­si­tie­ve bij­dra­ge te le­ve­ren t.b.v. de ver­schil­len­de teams waar je te werk ge­steld wordt.

Daar­naast wor­den ei­sen ge­steld aan je mo­bi­li­teit. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke­ning hou­den met aan­vaard­ba­re reis­tij­den.

Wat wij je bie­den
Je krijgt voor­als­nog een ar­beids­over­een­komst voor 1 jaar aan­ge­bo­den. Een vast dienst­ver­band be­hoort daar­na tot de mo­ge­lijk­heid. De ar­beids­duur be­draagt tus­sen de 8 en 32 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 35 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Jo­hn Graat, co­ör­di­na­tor Flex­pool, T. (0495) 43 25 00 / M. 06 57 19 00 45.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Verzorgende Voor Flexpool:

17Nov

Zorgassistent Flexpool vacature bij Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgassistent Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Nov, 2017. De Flexpool heeft per direct meedere plaatsen voor. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 0 uur per week.... ... Lees verder -->


21Dec

Woonbegeleider Flexpool Zorg Rotterdam Rijnmond vacature bij Pameijer Rotterdam. Pameijer Rotterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Woonbegeleider Flexpool Zorg Rotterdam Rijnmond positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Dec, 2017. Je schuwt niet terug voor de verzorgende taken. (Assistent) Wooncoach Flexpool. Dan heeft Pameijer voor jou een job als Flexpool medewerker die ertoe doet.... ... Lees verder -->


18Jan

Sociotherapeut Kjp Team Santorini vacature bij Bascule . Bascule opening grote carrière kans en werk vacature voor Sociotherapeut Kjp Team Santorini positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2018. Het betreft een aanstelling voor voor 24 upw, voor de duur van een jaar, met de intentie deze bij voldoende functioneren en gelijkblijvende... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Bascule
  • Voegde: 5 dagen geleden

25Oct

Woon Zorgbegeleider Kleinschalig Wonen vacature bij Amsta Amsterdam. Amsta Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Woon Zorgbegeleider Kleinschalig Wonen positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 25 Oct, 2017. Dit kan voor enkele uren zijn, maar ook voor langere periodes. Voor onze kleinschalige woonvoorzieningen Meer en Oever, De Raak, en De Fagel zijn wij voor onze... ... Lees verder -->


17Oct

Begeleiders Voor Flexpool vacature bij Talant . Talant opening grote carrière kans en werk vacature voor Begeleiders Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Oct, 2017. Begeleiders A voor de flexpool. Heb je belangstelling voor de functie? Talant is er voor kinderen, volwassenen en ouderen.... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Talant
  • Voegde: 30+ dagen geleden