11 Jan

Helpenden Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne

Functietitel
Helpenden Voor Flexpool
Bedrijf
Stichting Land Van Horne
Locatie
Nusa Tenggara Barat
Openingsdatum
11 Jan, 2018 30+ days ago

Stichting Land Van Horne met spoed nodig onderstaande werk positie als de Helpenden Voor Flexpool. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Helpenden Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne Vacatures Detail:

Wil je de ou­de­ren­zorg in z'n ge­heel le­ren ken­nen, de no­di­ge er­va­ring op­doen op ver­schil­len­de af­de­lin­gen en/of wijk­teams en al­tijd on­der dy­na­mi­sche om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren?
De flex­pool
De flex­pool Land van hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken heb je me­de­wer­kers no­dig die be­reid zijn om op ba­sis van tel­kens 6 tot 7 we­ken af­de­lin­gen en/of wijk­teams te on­der­steu­nen. Dat wordt de­ta­che­ren ge­noemd. Door­dat je als me­de­wer­ker van de flex­pool op ver­schil­len­de af­de­lin­gen werkt ver­keer je ei­gen­lijk in een bij­zon­de­re en te­vens unie­ke po­si­tie. Ten op­zich­te van vas­te me­de­wer­kers van een af­de­ling heb je na­me­lijk meer mo­ge­lijk­he­den om al­le as­pec­ten van de ou­de­ren­zorg te le­ren ken­nen. Je krijgt te ma­ken met plaat­sin­gen op af­de­lin­gen met so­ma­tisch zie­ken, psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en de thuis­zorg. Dat maakt het werk na­tuur­lijk heel in­te­res­sant en uit­da­gend maar het vergt ook een ex­tra in­span­ning van de me­de­wer­ker. Je moet als het wa­re van al­le mark­ten thuis zijn. Daar­om mag je van ons ook de no­di­ge on­der­steu­ning ver­wach­ten om de­ze uit­da­gen­de func­tie goed te kun­nen in­vul­len. Dat doen we on­der an­de­re door ge­rich­te scho­ling aan te bie­den en je vaar­dig en be­kwaam te ma­ken en te hou­den voor voor­be­hou­den en ri­si­co­vol­le han­de­lin­gen. Land van Hor­ne heeft daar­voor een ei­gen "Leer­plein" die je on­li­ne, ook thuis, kunt raad­ple­gen. Daar­naast wordt el­ke de­ta­cheer­pe­ri­o­de met jou per­soon­lijk ge­ë­va­lu­eerd. Dat ge­beurd on­der meer aan de hand van een re­flec­tie­for­mu­lier wat je zelf moet in­vul­len en be­spre­ken met de team­lei­der van de af­de­ling of wijk­team waar je ge­werkt hebt en aan­slui­tend met de co­ör­di­na­tor flex­pool. Leer­doe­len die je daar­bij voor je­zelf hebt ge­for­mu­leerd wor­den dan ver­werkt in een plan van aan­pak. De flex­pool leent zich daar­door ook uit­ste­kend om col­le­ga's met een zorg­op­lei­ding maar die een af­stand tot de zorg heb­ben op­ge­lo­pen, de her­in­tre­der, weer ge­schikt te ma­ken voor het wer­ken in de zorg. Daar­voor heb­ben be­ge­lei­dingstra­jec­ten uit­ge­zet op af­de­lin­gen die hier rui­me en goe­de er­va­ring mee heb­ben.
Bol-ver­zor­gen­de IG leer­lin­gen wel­ke be­zig zijn in de laat­ste fa­se van hun op­lei­ding kun­nen ook sol­li­ci­te­ren op de­ze va­ca­tu­re.

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van het di­plo­ma hel­pen­de ni­veau-2 of zorg­kun­di­ge. Van jou wordt ver­wacht dat je de ver­ant­woor­de­lijk­heid draagt voor de aan jou toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Be­reid­heid tot het draai­en van al­le dien­sten. Je be­zit ge­de­gen ken­nis van so­ci­a­le en li­cha­me­lij­ke ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len en de daar­aan ver­bon­den zorg­be­hoef­ten. Je be­zit een gro­te ma­te van zelf­stan­dig­heid. Aan­dacht en be­trok­ken­heid voor de zorg­ver­le­ning van cli­ën­ten vind je erg be­lang­rijk. Je bent tact­vol, hulp­vaar­dig en hebt een goed in­voe­lings­ver­mo­gen. Je legt ge­mak­ke­lijk con­tact en hebt een goe­de mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­heid.
Wat wij je bie­den
Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd aan­ge­bo­den - voor de duur van één jaar. Aan­vul­len­de scho­ling, door Land van Hor­ne, van en­ke­le vaar­dig­he­den kan tot de mo­ge­lijk­he­den be­ho­ren. De ar­beids­duur be­draagt tus­sen de 24 - 28 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 25 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.
In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Jo­hn Graat, co­ör­di­na­tor Flex­pool, T. (0495) 43 25 00 / M. 06 57 19 00 45.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Helpenden Voor Flexpool:

05Apr

Helpende Flexpool vacature bij Quarijn . Quarijn opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Apr, 2018. Helpende Flexpool QuaRijn. Voor informatie kun je contact opnemen met het Flexpool, (0343) 474725. Kom dan werken bij de flexpool van QuaRijn.... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Quarijn
  • Voegde: 21 dagen geleden

06Mar

Helpende Verzorgende Voor Flexpool Leythenrode vacature bij Alrijne Zorggroep . Alrijne Zorggroep opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Verzorgende Voor Flexpool Leythenrode positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 06 Mar, 2018. Ben jij onze nieuwe v erzorgende IG / helpende flexpool binnen de verpleeghui zen Oudshoorn en/of Leythenrode , voor 4- 32 uur per week?... ... Lees verder -->


03Apr

Helpende Niveau Flexpool Vredenburch vacature bij Stichting Florence Rijswijk. Stichting Florence Rijswijk opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Niveau Flexpool Vredenburch positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 03 Apr, 2018. Voor ons woonzorgcentrum Vredenburch in Rijswijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste Helpende niveau 2 voor de Flexpool. Heb jij oog voor anderen?... ... Lees verder -->


01Jan

Flexpool Helpende Verpleegkundige Verzorgende vacature bij Zorgcirkel . Zorgcirkel opening grote carrière kans en werk vacature voor Flexpool Helpende Verpleegkundige Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 01 Jan, 2018. Tevens vervult De Zorgcirkel een wijkgerichte functie voor omwonenden. Je beschikt over een afgeronde zorgopleiding vanaf niveau 2 (bijvoorbeeld helpende zorg... ... Lees verder -->


22Feb

Helpende Verzorgende vacature bij Zorgbalans Heemstede. Zorgbalans Heemstede opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 22 Feb, 2018. Wat doe je als verzorgende en helpende bij flexpool Kennemerduin? Kom dan werken als verzorgende IG of Helpende in de flexpool van Kennemerduin.... ... Lees verder -->