11 Jan

Helpenden Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne

Functietitel
Helpenden Voor Flexpool
Bedrijf
Stichting Land Van Horne
Locatie
Nusa Tenggara Barat
Openingsdatum
11 Jan, 2018 12 days ago

Stichting Land Van Horne met spoed nodig onderstaande werk positie als de Helpenden Voor Flexpool. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Helpenden Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne Vacatures Detail:

Wil je de ou­de­ren­zorg in z'n ge­heel le­ren ken­nen, de no­di­ge er­va­ring op­doen op ver­schil­len­de af­de­lin­gen en/of wijk­teams en al­tijd on­der dy­na­mi­sche om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren?

De flex­pool
De flex­pool Land van hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken heb je me­de­wer­kers no­dig die be­reid zijn om op ba­sis van tel­kens 6 tot 7 we­ken af­de­lin­gen en/of wijk­teams te on­der­steu­nen. Dat wordt de­ta­che­ren ge­noemd. Door­dat je als me­de­wer­ker van de flex­pool op ver­schil­len­de af­de­lin­gen werkt ver­keer je ei­gen­lijk in een bij­zon­de­re en te­vens unie­ke po­si­tie. Ten op­zich­te van vas­te me­de­wer­kers van een af­de­ling heb je na­me­lijk meer mo­ge­lijk­he­den om al­le as­pec­ten van de ou­de­ren­zorg te le­ren ken­nen. Je krijgt te ma­ken met plaat­sin­gen op af­de­lin­gen met so­ma­tisch zie­ken, psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en de thuis­zorg. Dat maakt het werk na­tuur­lijk heel in­te­res­sant en uit­da­gend maar het vergt ook een ex­tra in­span­ning van de me­de­wer­ker. Je moet als het wa­re van al­le mark­ten thuis zijn. Daar­om mag je van ons ook de no­di­ge on­der­steu­ning ver­wach­ten om de­ze uit­da­gen­de func­tie goed te kun­nen in­vul­len. Dat doen we on­der an­de­re door ge­rich­te scho­ling aan te bie­den en je vaar­dig en be­kwaam te ma­ken en te hou­den voor voor­be­hou­den en ri­si­co­vol­le han­de­lin­gen. Land van Hor­ne heeft daar­voor een ei­gen "Leer­plein" die je on­li­ne, ook thuis, kunt raad­ple­gen. Daar­naast wordt el­ke de­ta­cheer­pe­ri­o­de met jou per­soon­lijk ge­ë­va­lu­eerd. Dat ge­beurd on­der meer aan de hand van een re­flec­tie­for­mu­lier wat je zelf moet in­vul­len en be­spre­ken met de team­lei­der van de af­de­ling of wijk­team waar je ge­werkt hebt en aan­slui­tend met de co­ör­di­na­tor flex­pool. Leer­doe­len die je daar­bij voor je­zelf hebt ge­for­mu­leerd wor­den dan ver­werkt in een plan van aan­pak. De flex­pool leent zich daar­door ook uit­ste­kend om col­le­ga's met een zorg­op­lei­ding maar die een af­stand tot de zorg heb­ben op­ge­lo­pen, de her­in­tre­der, weer ge­schikt te ma­ken voor het wer­ken in de zorg. Daar­voor heb­ben be­ge­lei­dingstra­jec­ten uit­ge­zet op af­de­lin­gen die hier rui­me en goe­de er­va­ring mee heb­ben.

Bol-ver­zor­gen­de IG leer­lin­gen wel­ke be­zig zijn in de laat­ste fa­se van hun op­lei­ding kun­nen ook sol­li­ci­te­ren op de­ze va­ca­tu­re.

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van het di­plo­ma hel­pen­de ni­veau-2 of zorg­kun­di­ge. Van jou wordt ver­wacht dat je de ver­ant­woor­de­lijk­heid draagt voor de aan jou toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Be­reid­heid tot het draai­en van al­le dien­sten. Je be­zit ge­de­gen ken­nis van so­ci­a­le en li­cha­me­lij­ke ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len en de daar­aan ver­bon­den zorg­be­hoef­ten. Je be­zit een gro­te ma­te van zelf­stan­dig­heid. Aan­dacht en be­trok­ken­heid voor de zorg­ver­le­ning van cli­ën­ten vind je erg be­lang­rijk. Je bent tact­vol, hulp­vaar­dig en hebt een goed in­voe­lings­ver­mo­gen. Je legt ge­mak­ke­lijk con­tact en hebt een goe­de mon­de­lin­ge uit­druk­kings­vaar­dig­heid.

Wat wij je bie­den
Je krijgt een ar­beids­over­een­komst voor be­paal­de tijd aan­ge­bo­den - voor de duur van één jaar. Aan­vul­len­de scho­ling, door Land van Hor­ne, van en­ke­le vaar­dig­he­den kan tot de mo­ge­lijk­he­den be­ho­ren. De ar­beids­duur be­draagt tus­sen de 24 - 28 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 25 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Jo­hn Graat, co­ör­di­na­tor Flex­pool, T. (0495) 43 25 00 / M. 06 57 19 00 45.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Helpenden Voor Flexpool:

17Nov

Zorgassistent Flexpool vacature bij Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg opening grote carrière kans en werk vacature voor Zorgassistent Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 17 Nov, 2017. De Flexpool heeft per direct meedere plaatsen voor. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 0 uur per week.... ... Lees verder -->


05Dec

Helpende Flexpool vacature bij Quarijn . Quarijn opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 05 Dec, 2017. Helpende Flexpool QuaRijn. Voor informatie kun je contact opnemen met het Flexpool, (0343) 474725. Kom dan werken bij de flexpool van QuaRijn.... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Quarijn
  • Voegde: 30+ dagen geleden

10Jan

Woonbegeleider Met Adl Ervaring Voor Flexpool vacature bij Antes Rotterdam. Antes Rotterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Woonbegeleider Met Adl Ervaring Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 10 Jan, 2018. Diploma Helpende is een pré. Bij gelijke geschiktheid gaat een interne kandidaat voor. Voor meer informatie over de vacature en sollicitatieprocedure kun je... ... Lees verder -->


31Oct

Helpende Niveau Van Oproep Tot Max Uur Per Week vacature bij Kessler Stichting Den Haag Centrum. Kessler Stichting Den Haag Centrum opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Niveau Van Oproep Tot Max Uur Per Week positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 31 Oct, 2017. Voor onze afdeling Zorg & Wonen zijn wij op zoek naar meerdere collega's Helpende niveau 2! Zowel voor een tijdelijk contract tot maximaal 20 uur als ook voor... ... Lees verder -->


23Jan

Helpende Flexpool vacature bij Wzu Veluwe Veluwe. Wzu Veluwe Veluwe opening grote carrière kans en werk vacature voor Helpende Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 23 Jan, 2018. Je krijgt een oproepcontract aangeboden in onze flexpool voor bepaalde tijd (vaste contracturen zijn eventueel bespreekbaar).... ... Lees verder -->