12 Jan

Lid Raad Van Toezicht Vacature bij Gsr Rotterdam

Functietitel
Lid Raad Van Toezicht
Bedrijf
Gsr
Locatie
Rotterdam ZH
Openingsdatum
12 Jan, 2018 11 days ago

Gsr Rotterdam met spoed nodig onderstaande werk positie als de Lid Raad Van Toezicht. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Lid Raad Van Toezicht Vacature bij Gsr Rotterdam Vacatures Detail:

Vacature LID RAAD VAN TOEZICHT V/M
aandachtsgebied financiën/vastgoed/facilitair

Gezien het profiel en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kandidaat die beschikt over:
ervaring op het houden van toezicht op en/of kennis van het besturen van professionele organisaties
ervaring en kennis van bedrijfsvoeringprocessen
binding met doelen en identiteit van de GSR
inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen

Hieronder de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht.
Hierin is onder meer opgenomen dat kandidaten lid moeten zijn van een gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV), een Nederlands gereformeerde kerk (NGK) of een christelijke gereformeerde kerk (CGK).
We streven naar voldoende diversiteit in de Raad van Toezicht. Onze voorkeur gaat uit naar een vrouw die lid is van de CGK of de NGK.

Informatie verkrijgen over deze vacature en hoe te solliciteren? Zie https://www.gsr.nl/Vacatures

Profielschets leden van Raad van Toezicht
Vereniging voor Voortgezet Gereformeerd Onderwijs voor Westelijk Nederland

Het toezicht op het College van Bestuur wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, die daarbij toezichthoudende, adviserende en beoordelende rol heeft.
De Raad van Toezicht laat zich leiden door de identiteit, de missie en visie van de vereniging.
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan één door de medezeggenschapsraad is voorgedragen.
De verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht spitst zich toe op:
Het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de school;
Goedkeuring van het strategisch meerjarenplan;
Goedkeuring financieel beleid (meerjarenbegroting, begroting, jaarrekening, jaarverslag);
Goedkeuring identiteitsbeleid;
Goedkeuring van grote transacties;
Goedkeuring wijziging statuten, fusies , splitsing en ontbinding van de vereniging;
Goedkeuring van aanvraag tot faillissement, surseance van betaling;
Toezien op naleving wettelijke verplichtingen, code goed bestuur;
Beslissing over benoeming, schorsing, beoordeling en ontslaan van het College van Bestuur.

Het uitgangspunt is dat er onafhankelijk en deskundig toezicht door de Raad van Toezicht wordt uitgeoefend. Op basis van dit uitgangspunt stelt de Raad van Toezicht de richtlijnen vast voor het eigen functioneren.
De Raad van Toezicht functioneert op grond de door de Raad vastgestelde maatstaven waarmee het toezicht wordt uitgeoefend en zoals dat is vastgelegd in het toezichtskader. Met dit toezichtskader kan/kunnen:
het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur worden beoordeeld;
het functioneren van de Raad van Toezicht worden geëvalueerd;
de bijdragen van de leden van de Raad worden geëvalueerd.

Profielschets
Algemene kenmerken/kwaliteiten/competenties
Doel en grondslag van de vereniging onderschrijven en de bereidheid om loyaal mee te werken aan de realisatie hiervan;
Volstrekte onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties ( functie en nevenfuncties);
Voldoende kennis en ervaring vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en commitment;
Bereidheid tot verantwoording, het zich willen houden aan wet- en regelgeving, kennis van governanceregels;
Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid;
Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;
Kritisch -analytisch oordeelsvermogen;
Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen/studenten, ouders, leerkrachten);
Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
Proactieve opstelling (informatie zoeken, doorvragen, netwerken);
Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

Specifieke kwaliteiten/competenties
Door kennis en ervaring in staat zijn zich een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meer van de volgende discipline of domeinen:
Identiteit in relatie tot gereformeerd onderwijs
Financieel-economische sturing en risicomanagement
Kwaliteit van het onderwijs, innovatie
Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording
Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur (inclusief beloning) en van het management direct onder het bestuur
Juridische aspecten rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking
Ondernemerschap in de private en/of publieke sector
Strategisch HR -beleid, sociaal beleid
Communicatie – en positioneringsvraagstukken
Vastgoed- c.q. facilitair beleid.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Lid Raad Van Toezicht:

11Jan

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Roc Horizon College . Roc Horizon College opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 11 Jan, 2018. Lid van de Raad van Toezicht:. Profielschets Raad van Toezicht. Franx , voorzitter Raad van Toezicht:. Rollen en taken van de Raad van Toezicht.... ... Lees verder -->


18Jan

Lid Raad Van Bestuur vacature bij Olvg Amsterdam. Olvg Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Bestuur positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 Jan, 2018. In verband met het feit dat Françoise Dings haar rol als lid van de Raad van Bestuur van OLVG rond de zomer van 2018 zal neerleggen, ontstaat de vacature van... ... Lees verder -->


08Jan

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Has Hogeschool Den Bosch. Has Hogeschool Den Bosch opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 08 Jan, 2018. Profiel Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent zeven leden. Het profiel van de Raad van Toezicht hangt samen met de missie en strategie... ... Lees verder -->


21Dec

Leden Voor Raad Van Toezicht vacature bij Nictiz Den Haag. Nictiz Den Haag opening grote carrière kans en werk vacature voor Leden Voor Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 21 Dec, 2017. Raad van Toezicht. Algemeen profiel lid Raad van Toezicht. Vermelding van Raad van Toezicht in de onderwerpregel.... ... Lees verder -->


15Jan

Lid Raad Van Toezicht vacature bij Marente Voorhout. Marente Voorhout opening grote carrière kans en werk vacature voor Lid Raad Van Toezicht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 15 Jan, 2018. De Raad van Toezicht bestaat uit:. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Profiel lid Raad van Toezicht Elk lid van de Raad van... ... Lees verder -->