11 Jan

Verpleegkundige Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne

Functietitel
Verpleegkundige Voor Flexpool
Bedrijf
Stichting Land Van Horne
Locatie
Nusa Tenggara Barat
Openingsdatum
11 Jan, 2018 30+ days ago

Stichting Land Van Horne met spoed nodig onderstaande werk positie als de Verpleegkundige Voor Flexpool. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Verpleegkundige Voor Flexpool Vacature bij Stichting Land Van Horne Vacatures Detail:

Wil je de ou­de­ren zorg in z'n ge­heel le­ren ken­nen, de no­di­ge er­va­ring op­doen op ver­schil­len­de af­de­lin­gen en/of wijk­teams en al­tijd on­der dy­na­mi­sche om­stan­dig­he­den wil­len wer­ken met de ga­ran­tie van vas­te uren?

De flex­pool

De flex­pool Land van Hor­ne le­vert een be­lang­rij­ke bij­drgae aan de con­ti­nu­ï­teit van zorg bin­nen de zorg­af­de­lin­gen en wijk­teams. Om dat mo­ge­lijk te ma­ken heb je me­de­wer­kers no­dig die be­reid izjn om op ba­sis van tel­kens 6 tot 7 we­ken af­de­lin­gen en/of wijk­teams te on­der­steu­nen. Dat wordt de­ta­che­ren ge­noemd. Door­dat je als me­de­wer­ker van de flex­pool op ver­schil­len­de af­de­lin­gen werkt ver­keer je ei­gen­lijk in een bij­zon­de­re en te­vens unie­ke po­si­tie. Ten op­zich­te van vas­te me­de­wer­kers van een af­de­ling heb je na­me­lijk meer mo­ge­lijk­he­den om al­le as­pec­ten van de ou­de­ren­zorg te le­ren ken­nen. Je krijgt te ma­ken met plaat­sin­gen op af­de­lin­gen met so­ma­tisch zie­ken, psy­cho­ge­ri­a­tri­sche cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie en de thuis­zorg. Dat maakt het werk na­tuur­lijk heel in­te­res­sant en uit­da­gend maar het vergt ook een ex­tra in­span­ning van de me­de­wer­ker. Je moet als het wa­re van al­le mark­ten thuis zijn. Daar­om mag je van ons ook de no­di­ge on­der­steu­ning ver­wach­ten om de­ze uit­da­gen­de func­tie goed te kun­nen in­vul­len. Dat doen we on­der an­de­re door ge­rich­te scho­ling aan te bie­den en je vaar­dig en be­kwaam te ma­ken en te hou­den voor voor­be­hou­den en ri­si­co­vol­le han­de­lin­gen. Land van Hor­ne heeft daar­voor een ei­gen "Leer­plein" die je on­li­ne, ook thuis, kunt raad­ple­gen. Daar­naast wordt el­ke de­ta­cheer­pe­ri­o­de met jou per­soon­lijk ge­ë­va­lu­eerd. Dat ge­beurd on­der meer aan de hand van een re­flec­tie­for­mu­lier wat je zelf moet in­vul­len en be­spre­ken met de team­lei­der van de af­de­ling of wijk­team waar je ge­werkt hebt en aan­slui­tend met de co­ör­di­na­tor flex­pool. Leer­doe­len die je daar­bij voor je­zelf hebt ge­for­mu­leerd wor­den dan ver­werkt in een plan van aan­pak. De flex­pool leent zich daar­door ook uit­ste­kend om col­le­ga's met een zorg­op­lei­ding maar die een af­stand tot de zorg heb­ben op­ge­lo­pen, de her­in­tre­der, weer ge­schikt te ma­ken voor het wer­ken in de zorg. Daar­voor wor­den be­ge­lei­dingstra­jec­ten uit­ge­zet op af­de­lin­gen die hier rui­me en goe­de er­va­ring mee heb­ben.

Bol-ver­zor­gen­de IG leer­lin­gen wel­ke be­zig zijn in de laat­ste fa­se van hun op­lei­ding kun­nen ook sol­li­ci­te­ren op de­ze va­ca­tu­re.

Wat je func­tie in­houdt
Je biedt ver­ple­ging, ver­zor­ging en be­ge­lei­ding aan de aan jouw toe­ver­trouw­de cli­ën­ten. Je stelt een in­di­vi­du­eel zorgleef­plan op en co­ör­di­neert de zorg rond­om de cli­ënt. Je on­der­steunt op ver­zoek van de huis­arts/spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de bij het dia­gnos­ti­ce­ren en stelt de ver­pleeg­kun­di­ge in­ter­ven­ties vast. Daar­naast geef je op ba­sis van jouw spe­ci­fie­ke des­kun­dig­heid ad­vies, in­struc­tie en voor­lich­ting aan de an­de­re zorg­ver­le­ners bin­nen de werk­een­heid. Je be­ge­leidt leer­lin­gen en sta­gi­ai­res. Je le­vert een bij­dra­ge in de ont­wik­ke­ling/in­no­va­tie van het zorg­pro­ces bin­nen de werk­een­heid c.q. clus­ter.

Wat wij vra­gen
Je bent in het be­zit van een di­plo­ma ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4 of 5. Je kunt een in­schat­ting ma­ken van com­plexi­teit van zorg­vra­gen en kunt de ver­eis­te des­kun­dig­heid be­oor­de­len. Je treedt con­se­quent en ac­cu­raat op, bent flexi­bel in­zet­baar, han­delt met in­acht­ne­ming van de des­kun­dig­heid van de me­de­wer­kers bin­nen de werk­een­heid en kunt pro­bleem­op­los­send han­de­len. In het be­zit van rij­be­wijs en au­to is een ver­eis­te.

Daar­naast wor­den ei­sen ge­steld aan je mo­bi­li­teit. Je moet na­me­lijk in­zet­baar kun­nen zijn voor al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne en de thuis­zorg Land van Hor­ne, waar­bij we zo­veel mo­ge­lijk re­ke­ning hou­den met aan­vaard­ba­re reis­tij­den. Wij ver­zoe­ken na­druk­ke­lijk leer­lin­gen wel­ke be­zig zijn in de laat­ste fa­se van hun op­lei­ding te sol­li­ci­te­ren.

Wat wij je bie­den
Je krijgt voor­als­nog een ar­beids­over­een­komst voor 1 jaar aan­ge­bo­den. Een vast dienst­ver­band be­hoort daar­na tot de mo­ge­lijk­heid. De ar­beids­duur be­draagt tus­sen de 18 - 32 uur ge­mid­deld per week en wordt in over­leg vast­ge­steld. Het sa­la­ris wordt ont­leend aan FWG func­tie­groep 45 van het FWG 3.0-sys­teem. De ar­beids­voor­waar­den zijn con­form de CAO Ver­pleeg-, Ver­zor­gings­hui­zen en Thuis­zorg.

In­for­ma­tie
Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Jo­hn Graat, co­ör­di­na­tor Flex­pool, T. (0495) 43 25 00 / M. 06 57 19 00 45.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Verpleegkundige Voor Flexpool:

12Jan

Groepsbegeleider Ambulant Begeleider Flex vacature bij Leger Des Heils Apeldoorn. Leger Des Heils Apeldoorn opening grote carrière kans en werk vacature voor Groepsbegeleider Ambulant Begeleider Flex positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 12 Jan, 2018. Talent/ Flexpool medewerkers kunnen op alle afdelingen worden ingezet. Voor nadere informatie kun je bellen met Cathy Veldman, telefoon 06-10153980.... ... Lees verder -->


01Jan

Flexpool Helpende Verpleegkundige Verzorgende vacature bij Zorgcirkel . Zorgcirkel opening grote carrière kans en werk vacature voor Flexpool Helpende Verpleegkundige Verzorgende positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 01 Jan, 2018. Tevens vervult De Zorgcirkel een wijkgerichte functie voor omwonenden. Je beschikt over een afgeronde zorgopleiding vanaf niveau 2 (bijvoorbeeld helpende zorg... ... Lees verder -->


13Apr

Verpleegkundige Flexpool Psychiatrie Psychologie Utrecht vacature bij Antonius Ziekenhuis Utrecht. Antonius Ziekenhuis Utrecht opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige Flexpool Psychiatrie Psychologie Utrecht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 13 Apr, 2018. Simone Kamstra, Verpleegkundige P&P. Het platform voor interne medewerkers als centrale ontmoetingsplek voor alles op het gebied van werk en loopbaan.... ... Lees verder -->


28Jan

Flexpool Verzorgende Verpleegkundige Delft Westland vacature bij Careyn . Careyn opening grote carrière kans en werk vacature voor Flexpool Verzorgende Verpleegkundige Delft Westland positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 28 Jan, 2018. Verzorgende IG & Verpleegkundige in de thuiszorg. Voor onze wijkteams in het Westland (Zuid-Holland) zijn wij op zoek naar.... ... Lees verder -->


  • Bedrijf: Careyn
  • Voegde: 30+ dagen geleden

23Mar

Verpleegkundige Voor Flexpool vacature bij Stichting Land Van Horne . Stichting Land Van Horne opening grote carrière kans en werk vacature voor Verpleegkundige Voor Flexpool positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 23 Mar, 2018. Je krijgt voor­als­nog een ar­beids­over­een­komst voor 1 jaar aan­ge­bo­den. Voor meer in­for­ma­tie kun je con­tact op­ne­men met Jo­hn Graat, co­ör­di­na­tor... ... Lees verder -->