13 Jan

Strategisch Adviseur Ggi Vacature bij Itprogrammeur Den Haag

Functietitel
Strategisch Adviseur Ggi
Bedrijf
Itprogrammeur
Locatie
Den Haag ZH
Openingsdatum
13 Jan, 2018 30+ days ago

Itprogrammeur Den Haag met spoed nodig onderstaande werk positie als de Strategisch Adviseur Ggi. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Strategisch Adviseur Ggi Vacature bij Itprogrammeur Den Haag Vacatures Detail:

Voor VNG zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur GGI. De Opdrachtgever: VNG Realisatie, tot eind 2017 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, is opgericht in 2009 door de VNG om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers, door van elkaar te leren en waar mogelijk hun werkzaamheden te standaardiseren. VNG Realisatie biedt gemeenten een perspectief op informatiemanagement en de implementatie daarvan, ondersteunt nieuwe dienstverleningsconcepten en de beveiliging van informatie. VNG Realisatie volgt voor gemeenten de trends en ontwikkelingen en denkt na over de gevolgen en mogelijkheden die ze bieden voor de uitvoeringspraktijk.

VNG Realisatie ondersteunt gemeenten, met informatie, met standaarden, concepten en praktische ondersteuning. En VNG Realisatie voert grote delen van de Digitale Agenda 2020 van de VNG uit. VNG Realisatie is een B.V. zonder winstoogmerk met als enig aandeelhouder VNG Diensten.

De unit Infrastructuur en Collectieve Inkoop: De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop houdt zich bezig met het collectief organiseren van bovengemeentelijke informatievoorzieningen en ICT. De unit voert op tactisch niveau (keten)regie op bovengemeentelijke informatievoorzieningen en ICT. Daarnaast houdt de unit zich bezig met verwerving, inkoop en contractmanagement en de bijbehorende expertise. Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020: - Open en transparant in de participatiesamenleving - Werken als één efficiënte overheid en - Massaal digitaal, maatwerk lokaal.

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projecten en dienstenportfolio. In dit portfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. Daarmee zijn gemeenten beter in staat hun veranderende rol in de informatiesamenleving, slimmer en efficiënter vorm te geven. Binnen de beweging van Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020 wordt gewerkt aan: - GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) die voorziet in standaarden, producten en voorzieningen die deel uitmaken van de basisvoorzieningen waarmee o.a.

gemeenten hun primaire processen inrichten. - GGI (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur) is een te realiseren landelijke gemeentelijke infrastructuur voor gemeenten die aansluit op de behoefte van gemeenten en samenwerkingsverbanden en hoge eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid, die aansluit op GDI. De GGI bestaat uit onder meer uit landelijke infrastructurele componenten zoals een netwerk, actieve netwerkbeveiliging en diensten voor het makkelijk, betrouwbaar en veilig delen en uitwisselen van data. - Versterken Innovatievermogen waarin we met gemeenten innoveren via o.a.

het online platform depilotstarter.vng.nl. - Sturingsinformatie gericht op het benutten en standaardiseren van diverse gegevensbronnen voor overheidssturing en een ontwikkeling naar een data-gedreven gemeenschap. - Dienstverlening innovatief standaardiseren waarin we met gemeenten de werkprocessen ten behoeve van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers slim en efficiënt willen verbeteren. - Implementatie-ondersteuning de accountmanagers maken deel uit van dit team dat gemeenten ondersteunt bij implementatie in relatie tot de lokale ambities.

Doel van de opdracht: De strategisch adviseur werkt voornamelijk voor GGI en maakt deel uit van het multidisciplinaire GGI projectenteam. Daarnaast werkt de adviseur deels voor de unitmanager Infrastructuur en Inkoop. Vanwege de schaalgrootte, de vele belanghebbende partijen is collectivisering van een deel van de informatievoorziening tot een landelijke infrastructuur zeer complex. Het betreft niet alleen de verwerving, realisatie en ingebruikname van landelijke systemen en infrastructuur die invulling geven aan de collectieve behoeften van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Voor de realisatie van GGI dienen ook veel randvoorwaardelijke zaken vorm en inhoud te krijgen. Daar gaat het om het ontwerpen en inrichten van een passende service-organisatiestructuur, de structuren voor besturing, het maken van keten/realisatie-afspraken met landelijke partijen, het uniformeren van diensten, tot en met het inrichten van het contractmanagement, de kostendoorbelasting systematiek, producten- en dienstencatalogus, servicelevelmanagement en de administratieve processen. De realisatie vindt projectmatig plaats waarbij meerdere deelprojecten parallel worden uitgevoerd. Doel van de functie: Wij zoeken een door de wol geverfde strategisch adviseur met uitgebreide en bewezen multidisciplinaire kennis op het gebied van gemeentelijke processen, van informatiestromen, van informatievoorzieningen en ICT-Infrastructuur.

Zowel op landelijk en lokaal niveau binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld. De vraagstukken die je behandelt hebben een zeer groot afbreukrisico als bovenstaande zaken niet goed geregeld zijn. Je bent aantoonbaar in staat om met een zeer grote mate van zelfstandigheid binnen de realisatie, invoering en het gebruik van de GGI uiteenlopende en complexe bestuurlijke en strategische vraagstukken en issues snel en adequaat op te lossen. Je adviezen leiden tot gedragen, realistische en passende besluiten van directie en management.

Je gebruikt tactvolle interventies om stagnatie of belemmeringen op te lossen en te doorbreken. Hiertoe heeft de adviseur kennis en ervaring in de governance-structuur van en een actief netwerk bij, het speelveld van gemeenten, VNG, de koepelorganisaties en de ICT-markt en kennis en ervaring met landelijke ICT-programma’s en infrastructurele gegevensdiensten voor gemeenten. Je bent goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen in de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je kunt vanuit het perspectief van zowel bedrijfs- als ICT-architectuur structuur brengen in informatieketens en informatielandschappen.

En je coördineert c.q. integreert de behandeling van vraagstukken binnen de diverse complexe vakgebieden die een rol spelen bij de GGI. Je hebt daartoe uitgebreide kennis van de GDI, de GGI en de relevante inhoudelijke kaders en principes voor architectuur, interoperabiliteit, beveiliging, data-toegang en infrastructuur. Voor de unitmanager Infrastructuur en Inkoop geef je strategisch advies omtrent diverse beheervraagstukken op het gebied van collectivisering van i-voorzieningen in het algemeen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Adviseert op multidisciplinaire vraagstukken rondom de GGI, ook vanuit een lange termijn perspectief. - Stemt adviezen af en zorgt voor integratie binnen het zeer complexe speelveld van de GGI, zowel bij gemeenten, VNG, Koepelorganisaties, ICT-markt, Logius etc. - Signaleert ontwikkelingen op het gebied van GGI en doet daar onderzoek naar om te komen tot voorstellen, plannen en notities. - Draagt zorg voor kennisoverdracht en kennisontwikkeling met betrekking tot de onderwerpen die spelen binnen de GGI.

  • Coördineert totstandkoming van gedragen adviezen voor diverse vraagstukken binnen de verschillende vakgebieden die een rol spelen bij de GGI. - Geeft advies omtrent beheervraagstukken voor collectieve i-voorzieningen in de breedste zin van het woord. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent uiterlijk 5 februari 2018 beschikbaar. - Je beschikt over WO-werk- en denkniveau (WO opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau.
Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening. - Je hebt kennis van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in advisering in strategische sourcingvraagstukken op het vlak van landelijke ICT en Informatievoorziening. - Je hebt ruime kennis van advisering in strategische sourcingvraagstukken op het vlak van landelijke ICT en Informatievoorziening.

  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in advisering in strategische sourcingvraagstukken op het vlak van landelijke ICT en Informatievoorziening. - Je hebt kennis van de governance structuren van en een actief netwerk bij VNG, Koepelorganisaties, en / of Uitvoeringsorganisaties (Logius, BKWI, IB, enz). - Je hebt ervaring in de governance structuren van en een actief netwerk bij VNG, Koepelorganisaties, en / of Uitvoeringsorganisaties (Logius, BKWI, IB, enz). - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het vormgeven van grootschalige landelijke informatievoorziening/ICT infrastructuur.
  • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het inrichten van informatieketens vanuit kennis van de onderliggende (architectuur)principes. - Je hebt kennis van de overheidsvisie op gegevensknooppunten en het stelsel van overheidsgegevens. - Je hebt kennis van beheer van collectieve voorzieningen en de totstandkoming van beheerorganisaties. Competenties - Klantgericht: je weet wensen en behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
  • Resultaatgericht: je bent in staat resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijke interessante zijwegen ook worden benut. Geeft resultaatgebieden en de weg waarlangs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan. - Kwaliteitsbewust: je bent je ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau.
Streeft naar continue kwaliteitsverbetering. - Samenwerken: je bent in staat in een team een opdracht uit te voeren; bijdragen aan de harmonie in de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen kortetermijnbelangen. - Je hebt visie voor lange termijnoplossingen. Weet daarbij goed vraagstukken in breder verband te plaatsen zonder geleefd te worden door alleen de dagelijkse praktijk.

  • Analytisch vermogen: Doorzien en ontvlechten van complexe problemen, doordringen tot de kern van vraagstukken en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken - Vormgevend vermogen: vanuit analyse komen tot handelingsperspectief en realiseerbare oplossingen, anticiperend op effecten en (on)mogelijkheden - Organisatievermogen: je bent in staat activiteiten van jezelf en van anderen op elkaar af te stemmen en hun volgorde te bepalen, zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden. - Overtuigingskracht: Je bent in staat anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten. - Organisatiesensitiviteit en omgevingsbewustzijn: je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen.
  • Zelfstandig en initiatiefrijk: je bent in staat zonder hulp van anderen taken te verrichten, je bent in staat kansen te signaleren en ernaar te handelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 0031 (0)24 204 9038Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, de maximale duur van de opdracht is 36 maanden. Inzet: 16 - 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 0031 (0)24 204 9038Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: 0031 (0)24 204 9038tussen 09:00 en 11:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
  • CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is.
Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Strategisch Adviseur Ggi: