12 Feb

Directeur Onderwijs Jeugd Zorg Gemeente Amsterdam Vacature bij Gemeente Amsterdam Amsterdam

Functietitel
Directeur Onderwijs Jeugd Zorg Gemeente Amsterdam
Bedrijf
Gemeente Amsterdam
Locatie
Amsterdam NH
Openingsdatum
12 Feb, 2018 30+ days ago

Gemeente Amsterdam Amsterdam met spoed nodig onderstaande werk positie als de Directeur Onderwijs Jeugd Zorg Gemeente Amsterdam. Lees deze personeelsadvertentie zorgvuldig alvorens het aanbrengen van. Er zijn enkele kwalificaties, ervaringen en vaardigheden eisen dat de werkgevers nodig hebben. Doet je carrière geschiedenis passen deze eisen? Ervoor begrijpen dat u de rol die je solliciteert en dat zorg ervoor dat het geschikt is met uw vaardigheden en kwalificaties te.

Volg de online aanwijzingen, vul alle benodigde velden, en alle relevante informatie, zodat uw aanvraag correct is ingediend. Wanneer u klikt op 'Apply This Job' knop (opent in nieuw venster) wordt u meegenomen naar het online sollicitatieformulier. Hier wordt u gevraagd om persoonlijke en contactgegevens te verstrekken, reageren op werkgerelateerde vragen, en laten zien hoe u voldoet aan de belangrijkste selectiecriteria.

Directeur Onderwijs Jeugd Zorg Gemeente Amsterdam Vacature bij Gemeente Amsterdam Amsterdam Vacatures Detail:

Algemene informatie Werken in de mooiste stad van Nederland, wie wil dat nou niet? Het kan bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. Voor een stad die zo hard groeit is het fundamenteel dat ook sociale structuren solide zijn. Amsterdammers die dat nodig hebben moeten kunnen rekenen op de stad, dat willen zeggen op: hun naasten, hun buurt, de dienstensector, onderwijspartners en als nodig op zorgverleners en de gemeente.

De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en zeven stadsdelen. De focus ligt op werken voor de stad, en het behalen van resultaten. Samenwerking met burgers, met maatschappelijke partners en de verschillende gemeentelijke onderdelen is daarvoor cruciaal.

Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein en bestaat uit 7 onderdelen: Inkomen, Werk, Participatie, Onderwijs Jeugd en Zorg, Sport en Bos, GGD, Subsidies en Inkoop Sociaal en een clusterstaf die samen aan deze opgave voor de stad werken.

Onderwijs Jeugd en Zorg

Onderwijs Jeugd, Zorg (ca. 600 fte) bestaat uit vier afdelingen: Onderwijs en Leerplicht, Jeugd, Zorg en Diversiteit. Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) heeft taken op het gebied van de uitvoering van de jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en onderwijs. Ook zijn er verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities zoals rondom diversiteit, mensenrechten en slavernij. OJZ werkt samen met partners om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Verder richt OJZ zich op de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval. De afgelopen jaren heeft een sterke focus op uitvoering gelegen. Samen met Amsterdammers en maatschappelijke partijen zijn zichtbare resultaten voor de stad gerealiseerd.

De opgave

De komende periode staat de doorontwikkeling van OJZ centraal. Een drietal ontwikkelingen vormen hiervoor de aanleiding: de groei van de stad en de meer diverse stad, de verdere ontwikkeling na de decentralisaties en de andere rol van de overheid. OJZ wil het tempo en de omvang van de groei van de stad kunnen faciliteren. Dit door te zorgen voor meer en integrale dienstverlening, maatwerkoplossingen en versterking en uitbreiding van maatschappelijke voorzieningen. Het is de ambitie van OJZ om de gebiedsgerichte samenwerking te versterken. Dit vraagt een versterking van de integrale samenwerking tussen onderwijs, jeugd en zorg en meer verbinding met andere organisatieonderdelen (bv. Werk, Inkomen, Participatie, Wonen, GGD, wijkteams etc.). OJZ wil zich ontwikkelen naar een organisatie die regisseur is in netwerken. De uitvoering zal grotendeels worden overgelaten aan de deskundigheid van professionals en zorgverleners in het veld. In die rol schakelt OJZ met cliënten, partners, gebieden, co-financiers en anderen om de best passende dienstverlening te realiseren.

De doorontwikkeling vraagt naast veranderingen op het gebied van werkwijze en sturing, ook aanpassingen in de structuur en organisatie van OJZ. Voor de zomer van 2018 wordt hiervoor een reorganisatievoorstel opgesteld.

Bovenstaande veranderopgave sluit aan op de doorontwikkeling van het gehele sociale domein in de bestuursperiode 2018-2022. Amsterdam wil de samenhang en integraliteit van het werk ten behoeve van Amsterdammers met problematiek op meerdere leefdomeinen verbeteren en vereenvoudigen. Bovendien nemen de beschikbare middelen in de begroting af waarbij het aantal Amsterdammers dat zorg en ondersteuning ontvangt vooralsnog blijft stijgen. Hiervoor is ook een investering nodig in de basisvoorzieningen en een vermaatschappelijking van de nu nog veelal individueel ingezette zorg. Dit vraagt een gezamenlijke veranderstrategie met partners en het betekent een veranderopgave in de werkwijze en de ondersteunende diensten van de gemeente. De directeur OJZ levert hier een belangrijke bijdrage aan.

De functie

 • De directeur is verantwoordelijk voor en stuurt op de resultaten van de organisatie voor de stad, waarbij primair proces en financiën integraal zijn verbonden en binnen bestuurlijke inhoudelijke en financiële kaders worden gerealiseerd; hij/zij geeft direct leiding aan het MT van de rve;
 • In nauwe samenwerking met burgers en het maatschappelijke veld stuurt de directeur op de doorontwikkeling van het sociaal domein, op gerichte verbeteringen voor burgers, op samenhang in uitvoering van beleid en op de verbinding tussen uitvoerende eenheden van partners en gemeente;
 • De directeur adviseert het Gemeentelijk Managementteam en het college op de beleidsterreinen Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit;
 • De directeur stuurt op de bedrijfsvoering van Onderwijs, Jeugd en Zorg (inkoop, prestatiecontracten, financiële bedrijfsvoering);
 • De directeur stuurt op de stedelijke ontwikkelopgave in het sociaal domein en maakt daarbij ook de verbinding met andere domeinen (bv. Wonen, gebiedsplatvorms, wijkteams);
 • De directeur stuurt op de versteviging van gebiedsgerichte samenwerking;
 • De directeur is een verbindende manager die in staat is kansen te signaleren en te benutten waarbij hij/zij medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid geeft om, vanuit hun professionaliteit, problemen op te lossen, daarbij sturend op integrale samenwerking en resultaten;
 • De directeur werkt functioneel voor meerdere portefeuillehouders en valt hiërarchisch onder de stedelijk directeur Sociaal;
 • De directeur vertegenwoordigt OJZ o.a. in contacten met het Rijk, de G4 en G32, zorgverzekeraars (ca. 650 zorgaanbieders), schoolbesturen, aanbieders van voorschoolse educatie in het Primair Onderwijs het Voorbereidend onderwijs, het (Voorbereidend) Speciaal Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs, Politie en Justitie, buurthuizen en vrijwilligers, huisartsen en specialisten.

Profiel

Wij zoeken een ervaren directeur met veranderkundige kwaliteiten die sturing kan geven aan de doorontwikkeling van de organisatie en de mensen hierin meekrijgt, inspireert en ontwikkelt. Iemand die durft te veranderen en innovatief is. Een verbindende persoonlijkheid die ruimte geeft en stuurt op integrale samenwerking en resultaten. Een teamspeler met een op samenwerking en netwerken gerichte werkwijze, landelijk, in de stad en binnen de gemeentelijke organisatie.

Kennis/ervaring

 • beschikt over uitstekende managementkwaliteiten en veranderkundige vaardigheden; Heeft ruime ervaring met het aansturen van grote veranderingsprocessen gericht op innovatie, organisatie en cultuur;
 • heeft ervaring met het vormgeven van stelselsturing, netwerksturing en het aansturen van multidisciplinaire vraagstukken;
 • beschikt over ruime politiek/bestuurlijke ervaring als directeur in een overheidsorganisatie;
 • heeft oog voor maatschappelijke initiatieven in de stad en het verbinden ervan met de beleidsopgave OJZ; denkt van buiten naar binnen;
 • beschikt over kennis/ervaring in het sociale domein en verbindt zich aantoonbaar met de doorontwikkeling in het sociaal domein en de verbinding met andere domeinen;
 • heeft ervaring met werken op het grensvlak tussen overheid en maatschappelijke instellingen, bij voorkeur met de decentralisaties in het sociale domein;
 • kan acteren in landelijke en stedelijke netwerken; Weet netwerken naar het bestuur, GMT en de uitvoerende organisatie in te zetten;
 • heeft affiniteit met de doelstellingen van het gemeentelijk diversiteitsbeleid;
 • heeft ervaring en/of affiniteit met medezeggenschap en medewerkersparticipatie.
Voor alle medewerkers van de gemeente Amsterdam gelden ‘actief, open en integer’ als basiswaarden.

Aanstelling en salaris

De functie is ingeschaald in salarisgroep 18 (max. € 9553,- bruto per maand).

Een assessment is onderdeel van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Werk Vacatures Gerelateerd aan Directeur Onderwijs Jeugd Zorg Gemeente Amsterdam:

18May

Jurist Gezondheidsrecht vacature bij Arkin Amsterdam. Arkin Amsterdam opening grote carrière kans en werk vacature voor Jurist Gezondheidsrecht positie. Deze werk vacature zal zijn open voor baankandidaat te beginnen op 18 May, 2018. We verwachten van je dat je een bijdrage levert aan de opleiding en het onderwijs van arts-assistenten. Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa,... ... Lees verder -->